Üzleti Etikai Kódex

 

1. Bevezető rendelkezések

A Társaság elkötelezetten törekszik a jogszerű, etikus és átlátható működésre. Munkaköri feladataik ellátása közben a munkavállalók mindig kötelesek törvényesen és etikusan, a Társaság legjobb érdekét szem előtt tartva eljárni. Jelen etikai kódex („Etikai Kódex”) az alapvető irányelveket határozza meg, ugyanakkor nem szabályozza részletesen az elvárt etikus viselkedés minden formáját.

2. Jogszabályoknak való megfelelés

A Társaság ismeri és betartja a jogszerű üzleti működés jogi előírásait és kereskedelmi gyakorlatát.

A munkavállalóknak mindenkor követniük kell a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat, az Etikai Kódexet is beleértve. A munkavállalóknak gondoskodniuk kell a megfelelő és jogszerű működésről, és pontosan, tisztességesen kell elvégezniük feladataikat.

3. Tisztességes üzleti magatartás

A Társaság részt vesz az üzleti versenyben, és semmilyen módon nem engedélyezi semmilyen pályázati eljárás tisztességes jellegének megsértését. A Társaság tartózkodik az üzleti verseny megsértésétől, bármely üzleti partnere hírnevének rontásától és a versenytársai hitelességét rontó bármely viselkedéstől.

A munkavállalók felelősek a tisztességes üzletvitelért munkakörük ellátása közben. Ezért különösen körültekintően kell ügyelniük arra, hogy kereskedelmi tevékenységük ne sértse a versenyt. Ez egyben azt is jelenti, hogy a munkavállalók nem egyeztethetnek az árakról, és nem köthetnek semmilyen formális vagy informális megállapodást semmilyen versenytárssal az árakra, engedményekre, az üzleti feltételekre vagy a működésre és azokra a csatornákra vonatkozóan, amelyekben a Társaság versenyez, amennyiben az ilyen egyeztetés vagy megállapodás ellentétes az alkalmazandó versenyjogszabályokkal.

Ezen túlmenően a munkavállalók felelősek a fogyasztókkal és üzleti partnerekkel fennálló bizalmi kapcsolat felépítéséért. A fogyasztókat és üzleti partnereket tisztességesen, az egyenlő bánásmód követelményére figyelemmel kell kezelni.

4. Korrupció elleni fellépés

A Társaság határozottan ellenzi a korrupció minden formáját.

A munkavállalók mindent megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák a megvesztegetést a kormányzati és a magánszektorban, annak okától függetlenül. Tilos közvetlenül vagy közvetve bármilyen értékes dolgot felajánlaniuk, adniuk vagy akár elfogadniuk az üzlet megszerzése, megtartása vagy előmozdítása céljából.

5. Titoktartás

A tisztességes üzleti működés során kiemelten fontos az üzleti titkok megőrzése, mivel ez a Társaság alapvető érdeke.

A munkavállalók kötelesek titkosan és bizalmasan kezelni minden olyan információt, ami munkaköri feladataik ellátása közben jutott a tudomásukra, és nem általánosan ismert vagy elérhető a nyilvánosság számára. A munkavállalók például nem kereskedhetnek részvényekkel addig, amíg nem nyilvános információk birtokában vannak, és nem adhatnak át nem nyilvános információkat másoknak a Társaság kifejezett engedélye nélkül.

6. Adatvédelem

A Társaság tudomásul veszi, hogy a személyes információk érzékeny adatok, és biztosítania kell a munkavállalókat és egyéb természetes személyeket arról, hogy személyes adataikat törvényes módon dolgozzák fel.

A munkavállalóknak megfelelő, jogszerű gyakorlat követésével kell gondoskodniuk a személyes adatok biztonságáról, védelméről és sértetlenségéről.

7. Nyilvántartás, jelentéskészítés, pénzügyi feddhetetlenség

A Társaság könyvelésének, nyilvántartásainak, számviteli és pénzügyi kimutatásainak kellően részletezettnek kell lenniük, és megfelelően tükrözniük kell a Társaság tranzakcióit. A Társaság határozottan ellenzi a pénzmosás minden formáját, és csak olyan partnerekkel tart fenn üzleti kapcsolatot, amelyek jogszerű forrásból finanszírozott, törvényes üzleti tevékenységet folytatnak.

A munkavállalók kötelesek követni a Társaság számviteli eljárásait annak érdekében, hogy minden ügylet rögzítve és dokumentálva legyen a vonatkozó szabályok szerint.

8. Emberi jogok

A Társaság tiszteletben tartja minden olyan személy emberi méltóságát és jogait, akivel a Társaság és munkavállalói munka közben kapcsolatba lépnek, ideértve a Társaság saját munkavállalóit is, és semmilyen módon nem okozza vagy járul hozzá az emberi jogok megsértéséhez vagy megkerüléséhez.

A munkavállalók minden tevékenységük során tisztelettudóan lépnek fel, és mindenkit kellő figyelemmel, méltóságát tiszteletben tartva kezelnek. Az erőszak és a fenyegető magatartás nem megengedett.

9. Hátrányos megkülönböztetés és zaklatás

A Társaság a foglalkoztatás minden területén egyenlő esélyeket biztosít, és semmilyen jogszerűtlen hátrányos megkülönböztetést és zaklatást nem tűr el. Tilos mind a közvetlen, mind a közvetett hátrányos megkülönböztetés faji hovatartozás, bőrszín, nem, szexuális irányultság, életkor, fogyatékosság, nyelv, vallás, érdekképviselethez való tartozás, politikai vagy más vélemény, nemzetiséghez való tartozás, társadalmi származás, vagyoni helyzet, születési vagy más jellemző alapján.

A munkavállalók kötelesek tartózkodni a hátrányos megkülönböztetés bármely megnyilvánulási formájától.